Gïeline åahpenidh 3. Barkoegærja. Åarjelsaemien mubpiegïeline. (Arbeidsbok andrespråk)

Forlag: 
Pris: 
kr 150,-
Utgivelsesår: 
2012
Innbinding: 
Heftet
Sidetall: 
102
ISBN: 
9788256017201
Språk: 
Originalspråk: 

Barkoegærja mubpiegïeline, 3. daltesasse

Arbeidsbok for andrespråk, nivå 3

Daate barkoegærja lea 3. daltesasse mubpiegïeline. Barkoegærjesne grammatihke-laavenjassh jïh jeatjah laavenjassh mahte gaajhkide tekstide lohkemegærjesne.

Lohkemegærja, bïhkedimmie lohkehtæjjide jïh cd aaj gååvnesieh.

Denne arbeidsboka er for nivå 3 andrespråk. I arbeidsboka finnes det grammatikk-oppgaver og andre oppgaver til nesten alle tekstene i leseboka.

I læreverket Gïeline åahpenidh 3 for andrespråk finnes også lesebok, lærer-veiledning og CD.

Bestillinger til skoler og institusjoner bes rettet til ordretelefon 22500400.