Gïeline åahpenidh 3. Barkoegærja. Åarjelsaemien voestesgïeline

Forlag: 
Pris: 
kr 150,-
Utgivelsesår: 
2010
Innbinding: 
Heftet
Sidetall: 
101
ISBN: 
9788256017003
Språk: 
Originalspråk: 

Daate barkoegærja lea 3. klaassese. Barkoegærjesne leah laavenjassh mahte gaajhkide tekstide lohkemegærjesne, men aaj grammatihkelaavenjassh jïh jeatjah laavenjassh. Lohkemegærja, bïhkedimmie lohkehtæjjide jïh cd gååvnesieh. 

Bestillinger til skoler og institusjoner bes rettet til ordretelefon 22500400.