Gïeline åahpenidh 3. Lohketæjjan bïhkedimmie. Åarjelsaemien mubpiegïeline. (Lærerveiledning andrespråk)

Forlag: 
Pris: 
kr 120,-
Utgivelsesår: 
2012
Innbinding: 
Heftet
Sidetall: 
76
ISBN: 
9788256017218
Språk: 
Originalspråk: 

Lohkehtæjjan bïhkedimmie mubpiegïeline, 3.daltesasse

Lærerveiledning andrespråk, nivå 3

Daennie bïhkedimmesne vuesiehtimmieh jïh raerieh guktie maahta lohkemegærjam Gïeline åahpanidh 3, lohkemegærja mubpiegïeline jïh barkoegærjam Gïeline åahpenidh 3 barkoegærja mubpiegïeline nåhtadidh.

I denne lærerveiledningen finnes eksempler og råd om hvordan en kan bruke leseboka Gïeline åahpanidh 3, lohkemegærja mubpiegïeline og arbeidsboka Gïeline åahpenidh 3 barkoegærja mubpiegïeline.

Bestillinger til skoler og institusjoner bes rettet til ordretelefon 22500400.