Gïeline åahpenidh 3b. Lohkemegærja. Mubpiegïeline

Forlag: 
Pris: 
kr 249,-
Utgivelsesår: 
2014
Innbinding: 
Heftet
Sidetall: 
144
ISBN: 
9788256017812
Språk: 
Originalspråk: 
Omslagsdesigner: 
Tore Holberg

Daate lohkemegærja lea 3b. daltesasse mubpiegïeline. Dah teksth leah ovmessie sjangerinie jïh dovne åenehks jïh guhkie. Guvvieh gærjesne edtjieh vielie teksti bïjre soptsestidh. Dah edtjieh aaj viehkine årrodh jïh edtjieh teksten goerkesimmiem evtiedidh. 
Barkoegærja, bïhkedimmie lohkehtæjjide jïh CD aaj gååvnesieh. 

Denne leseboka er for nivå 3b andrespråk. Tekstene er i ulike sjangere og det er både korte og lange tekster. Illustrasjonene i boka skal fortelle mer om tekstene. Samtidig skal de være til hjelp for å fremme forståelsen av teksten. 
I læreverket Gïeline åahpenidh 3b for andrespråk finnes også arbeidsbok, lærerveiledning og CD.

Bestillinger til skoler og institusjoner bes rettet til ordretelefon 22500400.