GÏELINE ÅAHPENIDH 5. Lohketæjjan bïhkedimmie. Åarjelsaemien voestesgïeline

Forlag: 
Pris: 
kr 199,-
Utgivelsesår: 
2015
Innbinding: 
Heftet
Sidetall: 
120
ISBN: 
9788256018727
Språk: 
Originalspråk: 

Daate bïhkedimmie lea Gïeline åahpenidh 5 lohkemegærjese jïh barkoegærjese. Bïhkedimmien golme boelhkh. Voestes boelhkesne lohkeme-, tjaeleme- jïh soptsestimmie-strategiji bïjre. Mubpie boelhkesne vuesiehtimmieh jïh raerieh guktie lohkemegærjam jïh barkoegærjam nåhtadidh. Minngemes boelhkesne lissie-paehperh gusnie vielie laavenjassh jïh ovmessie sjeemahh guktie learohki barkoem vuarjasjidh.

Bestillinger til skoler og institusjoner bes rettet til ordretelefon 22500400.

Tags: 
Sørsamisk som førstespråk
Lærerveiledning