GÏELINE ÅAHPENIDH 5. Lohkemegærja. Åarjelsaemien voestesgïeline

Forlag: 
Pris: 
kr 249,-
Utgivelsesår: 
2015
Innbinding: 
Heftet
Sidetall: 
120
ISBN: 
9788256018703
Språk: 
Originalspråk: 

Daate lohkemegærja lea 5. klaassese. Lohkemegærjesne tjaalegh sjangeri mietie öörneme. Guvvieh gærjesne edtjieh vielie tjaalegi bïjre soptsestidh. Dah edtjieh viehkine årrodh tjaalegen goerkesem evtiedidh. Barkoegærja, bïhkedimmie lohkehtæjjide jïh cd gååvnesieh.

Bestillinger til skoler og institusjoner bes rettet til ordretelefon 22500400.

Tags: 
Sørsamisk som førstespråk
Lesebok