Gïeline Goetsebe 1. Åarjelsaemien. Lohkemegærja (Lesebok)

Forlag: 
Pris: 
kr 199,-
Utgivelsesår: 
2010
Innbinding: 
Heftet
Sidetall: 
153
ISBN: 
9788256016617
Språk: 
Originalspråk: 

Lea dïhte voestes lohkemegærja åarjelsaemien learoevierhtijste. Lohkemegærja dovne learhkidie gieh åarjelsaemien voestesgïeline jïh learohkidie mubpiegïeline. Learoevierhtide göökte barkoegærjah, akte dejtie åarjelsaemien voestesgïeline, jïh akte dejtie mubpiegïeline. Lissine daase lohkehtæjjide aaj bïhkedasse fïerhten ulmiedåahkan. Gærjah leah 1. daltesen learohkidie jïh 10-jaapetje maadthskuvlen saemien learoesoejkesjen mietie.

Bestillinger til skoler og institusjoner bes rettet til ordretelefon 22500400.