Gïeline Goetsebe 1. Åarjelsaemien mubpiegïeline. Barkoegærja (Arbeidsbok)

Forlag: 
Pris: 
kr 249,-
Utgivelsesår: 
2010
Innbinding: 
Heftet
Sidetall: 
85
ISBN: 
9788256016693
Språk: 
Originalspråk: 

Gïeline goetsebe lea åarjelsaemien learoevierhtie. Learoevierhtide lohkemegærja, göökte barkoegærjah, lohkehtæjjan bïhkedimmieh jïh CD'h. Gærjah leah voestes daltesen learoehkidie jïh 10-jaapetje maadthskuvlen saemien learoesoejkesjen mietie.

Daate lea Gïeline goetsebe 1 barkoegærja åarjelsaemien mubpiegïeline.

Gïeline goestebe er et læreverk i sørsamisk språk. Det består av lesebok, to arbeidsbøker, lærerveiledninger og CDer.

Dette er Gïeline goetsebe 1 arbeidsbok for sørsamisk som andrespråk.

Bestillinger til skoler og institusjoner bes rettet til ordretelefon 22500400.