Gïeline Goetsebe 1. Åarjelsaemien voestesgïeline. Lohkehtæjjan bïhkedimmie

Forlag: 
Pris: 
kr 120,-
Utgivelsesår: 
2010
Innbinding: 
Heftet
Sidetall: 
64
ISBN: 
9788256016679
Språk: 
Originalspråk: 

Gïeline goetsebe lea åarjelsaemien learoevierhtie. Learoevierhtide lohkemegærja, göökte barkoegærjah, lohkehtæjjan bïhkedimmieh jïh CD'h. Gærjah leah voestes daltesen learoehkidie jïh 10-jaapetje maadthskuvlen saemien learoesoejkesjen mietie.

Daate lea Gïeline goetsebe 1 lohkehtæjjan bïhkedimmie åarjelsaemien voestesgïeline.

Bestillinger til skoler og institusjoner bes rettet til ordretelefon 22500400.